top of page

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met als doel een functionele en gebruiksvriendelijke website aan te bieden, inclusief de inhoud en de daarop aangeboden diensten.

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd), is "verwerking" elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of dergelijke reeksen van handelingen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijking of koppeling, beperken, wissen of vernietigen.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen voor de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken
II Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken

Verantwoordelijke aanbieder van deze website op het gebied van gegevensbescherming is:

huid studio
Julia, Wenner
Klompenweg 2c
46419 Isselburg

Telefoon: 015750147612
E-mail: hautatelier-wehner@gmx.de

II Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht

  • voor bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor meer informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 AVG);

  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook art. 16 AVG);

  • op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 AVG), of, als alternatief, indien verdere verwerking vereist is in overeenstemming met artikel 17 (3) AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;

  • om de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens door te geven aan andere aanbieders/verantwoordelijken (vgl. ook art. 20 AVG);

  • om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevens die op u betrekking hebben door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de voorschriften inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17 lid 1, 18 DSGVO-leer . Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Ongeacht dit heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de op hen betrekking hebbende gegevens, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG . In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct marketing toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten en er daarna geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

Cookiebeheerder

Om toestemming te krijgen voor het gebruik van technisch onnodige cookies op de website, maakt de aanbieder gebruik van een cookiebeheerder.

Bij het oproepen van de website wordt een cookie met de instellingsinformatie op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen, zodat bij een volgend bezoek de vraag om toestemming niet hoeft te worden gedaan.

De cookie is vereist om wettelijk conforme gebruikerstoestemming te verkrijgen.

De gebruiker kan de installatie van cookies voorkomen of stopzetten door de instellingen in zijn browser te wijzigen.

WIX

a) Gebruik van de Wix Shop-software

De aanbieder gebruikt het "WIX"-winkelsysteem van Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Israël, om de aanbiedingen weer te geven, het contract te verwerken en voor hosting.

De wettelijke basis hiervoor is het aangaan van een contract en/of de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Vanwege de internationale vestigingen van WIX is het niet uitgesloten dat verwerking ook buiten de EU zal plaatsvinden. WIX moet ervoor zorgen dat de verwerking door Wix en zijn onderaannemers alleen plaatsvindt in derde landen waar verwerking is toegestaan onder de AVG - bijvoorbeeld via een EU-adequaatheidsbesluit of zogenaamde modelcontractbepalingen.

 

"WIX" verwerkt namens de aanbieder de volgende gebruikersgegevens:

Naam, e-mailadres, aflever- en factuuradres, betalingsgegevens, bedrijfsnaam, eventueel telefoonnummer, IP-adres, informatie over bestellingen, evenals informatie over het gebruikte apparaat en de browser.

b) Webanalyse WIX

Het gebruik van WIX maakt ook gebruik van cookies voor webanalyse op de website.  Informatie zoals tijd, plaats en frequentie van het websitebezoek van de gebruiker wordt via de cookies naar een WIX-server verzonden en geëvalueerd.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor deze verwerking, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De rechtsgrondslag kan ook artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG zijn. Het gerechtvaardigde bestaat uit de analyse, optimalisatie en de economische werking van de website.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met de opslag van de cookie, is het mogelijk om de installatie van de cookie te voorkomen of te beëindigen door de browser dienovereenkomstig in te stellen.

Meer informatie over gegevensverwerking door WIX vindt u onder de volgende link:

https://www.wix.com/about/privacy

WhatsApp-contact

Voor het leggen van contact stelt de aanbieder de klant onder meer in staat contact op te nemen met de klant via de berichtendienst WhatsApp. WhatsApp is een dienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna WhatsApp genoemd, een dochteronderneming van Facebook.

Wanneer de gebruiker via WhatsApp met de aanbieder communiceert, ontvangen zowel de aanbieder als WhatsApp het mobiele telefoonnummer van de gebruiker en de informatie dat de gebruiker contact heeft opgenomen met de aanbieder.

Bovengenoemde gegevens worden door WhatsApp ook doorgestuurd naar Facebook-servers in de VS en verwerkt door WhatsApp en Facebook in overeenstemming met het WhatsApp-privacybeleid, waaronder ook verwerking voor eigen doeleinden valt, zoals het verbeteren van de WhatsApp-service.

_____________________

Volgens de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming hebben de VS momenteel echter geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Er zijn echter zogenaamde standaardcontractbepalingen:

https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses

Dit zijn echter privaatrechtelijke overeenkomsten en hebben dus geen directe invloed op de toegangsmogelijkheden van de autoriteiten in de VS.

_____________________

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van deze gegevens door WhatsApp en Facebook, evenals gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van WhatsApp:

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

De wettelijke basis voor deze verwerking en de overdracht aan WhatsApp is artikel 6 lid 1 S. 1 b. DSGVO, voor zover het tot stand brengen van contact betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie of dient om een dergelijke contractuele relatie aan te gaan. Als er geen contact wordt opgenomen voor de bovengenoemde doeleinden, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

koekjes

a) Sessiecookies/sessiecookies

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de door u gebruikte internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking het bijvoorbeeld mogelijk maakt om onze website in verschillende talen weer te geven of een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken voor contractinitiatie of contractuitvoering.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De wettelijke basis is dan artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

b) Cookies van derden

Indien nodig gebruikt onze website ook cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie hierover, met name over de doeleinden en rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Gebruik bij vragen de helpfunctie of de documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden verhinderd via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler op dit punt wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash player die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of de documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Contactverzoeken / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek - zonder het verstrekken kunnen wij uw verzoek niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek afdoende is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een eventuele latere contractverwerking.

Inzendingen, opmerkingen en beoordelingen van gebruikers

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of beoordelingen, hierna “posts” genoemd, op onze website te publiceren. Als u van dit aanbod gebruik maakt, verwerken en publiceren wij uw bijdrage, de datum en tijd van indiening en het eventueel door u gebruikte pseudoniem.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen indien uw bijdrage inbreuk maakt op rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

In dit geval is de wettelijke basis artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang ligt in elke juridische verdediging die nodig kan zijn.

Online sollicitaties / publicatie van vacatures

Wij bieden je de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Bij deze digitale sollicitaties worden uw sollicitant- en sollicitatiegegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt om het sollicitatieproces af te handelen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 26, lid 1, zin 1 BDSG juncto artikel 88, lid 1 AVG.

Als er na het sollicitatieproces een arbeidsovereenkomst tot stand komt, bewaren wij de gegevens die u tijdens de sollicitatie hebt verstrekt in uw personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces - uiteraard met inachtneming van de verdere wettelijke verplichtingen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ook artikel 26, lid 1, zin 1 BDSG in samenhang met artikel 88, lid 1 AVG.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen wij automatisch de aan ons verstrekte gegevens twee maanden na kennisgeving van de afwijzing. De gegevens worden echter niet verwijderd als de gegevens langer moeten worden bewaard (maximaal vier maanden) of tot het einde van een gerechtelijke procedure op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de bewijslast volgens de AGG.

In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, punt f) AVG en artikel 24, lid 1, nr. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in juridische verdediging en handhaving.

Als u uitdrukkelijk akkoord gaat met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG, door deze voor de toekomst aan ons te verklaren.

Instagram

We hebben een bedrijfsaanwezigheid op het Instagram-platform om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten.

Op dit socialemediaplatform zijn we samen met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram is te bereiken via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

De gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij in een overeenkomst geregeld over de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is beschikbaar via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de resulterende en vervolgens gereproduceerde verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt bij de analyse, communicatie, verkoop en promotie van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker aan de platformexploitant zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De gebruiker kan zijn toestemming hiervoor in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG op elk moment intrekken door de platformexploitant voor de toekomst op de hoogte te stellen.

Wanneer u onze online aanwezigheid op het Instagram-platform bezoekt, wordt Facebook Ireland Ltd. verwerkt als exploitant van het platform in de EU gebruikersgegevens (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.).

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ierland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen is Facebook Ireland Ltd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers binnen en buiten Instagram te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van de oproep is ingelogd op zijn Instagram-account, zal Facebook Ireland Ltd. koppel de gegevens ook aan het betreffende gebruikersaccount.

Als de gebruiker contact opneemt met Instagram, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die bij deze gelegenheid zijn ingevoerd, gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons verwijderd als het verzoek van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke opslagvereisten zijn, zoals in het geval van latere contractverwerking.

Om de gegevens te verwerken, heeft Facebook Ireland Ltd. er kunnen ook cookies worden geplaatst.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle Facebook-functies volledig bruikbaar zijn.

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen ervan en het verwijderen van de door Instagram verwerkte gegevens is te vinden in het gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

Google Maps

We gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te tonen en een routebeschrijving te maken. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, plaatst Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor deze verwerking, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De rechtsgrondslag kan ook artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG zijn. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door de zo tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Daarnaast wordt Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie gebruikt volgens den Servicevoorwaarden van Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de  en den Algemene voorwaarden van Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bovendien biedt Google onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie.

Voorbeeld privacybeleid der Advocatenkantoor Weiß & Partner

bottom of page